Werken in de regio Weert

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: Medewerker opleidingsbureau (HRM)

Werkgever:Land van Horne
Plaats:Weert

Medewerker opleidingsbureau (HRM) Vacatures in de zorg, bij Land van Horne Werken bij Land van Horne Ga naar onze hoofdsite Ho­me Va­ca­tu­res Sol­li­ci­te­ren Wer­ken Ve­le func­ties Uit­ste­ken­de voor­waar­den Full­ti­me, part­ti­me, flex­pool of va­kan­tie­werk Sol­li­ci­te­ren à la car­te IK ZORG Zorg­plein Land van Hor­ne In­for­ma­tie­mark­ten Stu­die of sta­ge Op­lei­ding Ver­zor­gen­de IG Op­lei­ding Hel­pen­de Plus Op­lei­ding Ver­zor­gen­de C Spe­ci­a­list Ou­de­ren­ge­nees­kun­de en huis­arts Va­kan­tie­werk of bij­baan Vrij­wil­li­gers Vrij­wil­li­gers­werk bij Land van Hor­ne Voor­beel­den vrij­wil­li­gers­werk Co­ör­di­na­to­ren vrij­wil­li­gers­werk Be­ge­lei­ding vrij­wil­li­gers Scho­ling vrij­wil­li­gers Menu Ho­me Va­ca­tu­res Va­ca­tu­res Sol­li­ci­te­ren Wer­ken Wer­ken Ve­le func­ties Uit­ste­ken­de voor­waar­den Full­ti­me, part­ti­me, flex­pool of va­kan­tie­werk Sol­li­ci­te­ren à la car­te IK ZORG Zorg­plein Land van Hor­ne In­for­ma­tie­mark­ten Stu­die of sta­ge Stu­die of sta­ge Op­lei­ding Ver­zor­gen­de IG Op­lei­ding Hel­pen­de Plus Op­lei­ding Ver­zor­gen­de C Spe­ci­a­list Ou­de­ren­ge­nees­kun­de en huis­arts Va­kan­tie­werk of bij­baan Vrij­wil­li­gers Vrij­wil­li­gers Vrij­wil­li­gers­werk bij Land van Hor­ne Voor­beel­den vrij­wil­li­gers­werk Co­ör­di­na­to­ren vrij­wil­li­gers­werk Be­ge­lei­ding vrij­wil­li­gers Scho­ling vrij­wil­li­gers Ga naar onze hoofdsite Me­de­wer­ker op­lei­dings­bu­reau (HRM) Solliciteer direct Home Va­ca­tu­res Me­de­wer­ker op­lei­dings­bu­reau (HRM) Locatie: HRM Datum sluiting: 14 02 2019 Voor de af­de­ling HRM zijn wij op zoek naar een Me­de­wer­ker op­lei­dings­bu­reau (HRM) 32 36 uur ge­mid­deld per week Wat je func­tie in­houdt Als me­de­wer­ker op­lei­dings­bu­reau draag je bij aan het duur­zaam ont­wik­ke­len van hui­di­ge en toe­kom­sti­ge com­pe­ten­ties/vaar­dig­he­den van zorg­me­de­wer­kers en leer­lin­gen/sta­gi­ai­res. Dit doe je tij­dens de be­roeps­prak­tijk­vor­ming zo­dat zij kun­nen uit­groei­en tot zelf­stan­di­ge pro­fes­si­o­nals in hun be­roep. Je kern­ta­ken zijn ge­richt op com­mu­ni­ca­tie/ ad­mi­ni­stra­tie, kwa­li­teit en trai­nen voor zo­wel in­ter­ne me­de­wer­kers van de Stich­ting Land van Hor­ne als voor leer­lin­gen/ sta­gi­ai­res. Daar­naast ben je tien pro­cent van je con­trac­tu­ren ac­tief werk­zaam in de zorg. Com­mu­ni­ca­tie/ ad­mi­ni­stra­tie. Bin­nen de af­de­ling Op­lei­din­gen dien je als vraag­baak voor al­les wat te ma­ken heeft met op­lei­dings­za­ken. Om­dat je met meer­de­re dis­ci­pli­nes en ni­veaus te ma­ken hebt (team­lei­der, werk­be­ge­lei­der, leer­ling/ sta­gi­ai­re), dien je com­mu­ni­ca­tief goed on­der­legd te zijn en te kun­nen scha­ke­len op het ni­veau dat pas­send is voor de me­de­wer­ker waar­mee je te ma­ken hebt. De me­de­wer­ker op­lei­dings­bu­reau heeft een aan­tal ad­mi­ni­stra­tie­ve ta­ken, waar­voor naast cor­rec­te schrijf­vaar­dig­he­den, goe­de PC ken­nis nood­za­ke­lijk is. Kwa­li­teit. Je hebt een sig­naal­func­tie bin­nen de Stich­ting. Dit houdt in dat het een taak van je is om sig­na­len op te pik­ken op zo­wel de werk­vloer, als op af­stand. Je moet dus in het be­zit zijn van de ca­pa­ci­teit om al­les m.b.t. het leer­kli­maat juist in te kun­nen schat­ten en de sig­na­len op de juis­te plek te­rug te kop­pe­len. Je draagt zorg voor het trai­nen van werk­be­ge­lei­ders en be­ge­leid hen tij­dens over­leg­mo­men­ten. Trai­nen. Je ver­zorgt het toet­sen en trai­nen van me­de­wer­kers en bent in staat om op ba­sis van prak­tijk ca­su­ïs­tie­ken me­de­wer­kers hand­va­ten te bie­den. Wat wij vra­gen MBO Ver­pleeg­kun­de BIG ge­re­gi­streerd en aan­toon­ba­re di­dac­ti­sche vaar­dig­he­den (dit is een ver­eis­te). Je bent in het be­zit van een pas­sen­de on­der­wijs/di­dac­ti­sche op­lei­ding. Een an­de­re mo­ge­lijk­heid is dat je werk­er­va­ring als prak­tijk­op­lei­der hebt. Voor de uit­oe­fe­ning van de­ze func­tie is een be­drijfs­ma­ti­ge in­stel­ling, die zich op juis­te wij­ze ver­houdt tot de ver­eis­te ge­rich­te be­trok­ken­heid, nood­za­ke­lijk. Be­zit van een rij­be­wijs en ge­mo­to­ri­seerd ver­voer­mid­del is ver­eist. Wat wij je bie­den Je krijgt een ar­beids­over­een­komst voor de duur van een jaar met uit­zicht op een vast dienst­ver­band. De ar­beids­duur be­draagt 32 36 uur ge­mid­deld per week en wordt in over­leg vast­ge­steld. Het sa­la­ris is in­ge­deeld in func­tie­groep 45 vol­gens het FWG 3.0 sys­teem. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO Ver­pleeg , Ver­zor­gings­hui­zen en Thuis­zorg. In­for­ma­tie Zin om in ons en­thou­si­as­te team aan de slag te gaan? Sol­li­ci­teer dan van­daag nog. Wij kij­ken uit naar jouw re­ac­tie. Heb je nog vra­gen? Bel dan met Mar­cel­la Gras­mey­er, team­lei­der op­lei­din­gen of het op­lei­dings­bu­reau. Te be­rei­ken via T 088 987 84 63. Solliciteer direct Tip een vriend(in) Locatie info De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dienst­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis. De af­de­ling HRM werkt voor al­le af­de­lin­gen en lo­ca­ties bin­nen de Stich­ting Land van Hor­ne. De af­de­ling be­staat uit een ma­na­ger HRM, vier HR ad­vi­seurs, twee re­crui­ters, één ad­vi­seur duur­za­me in­zet­baar­heid, één ca­sema­na­ger ver­zuim, één op­lei­dings­co­ör­di­na­tor/ team­lei­der op­lei­din­gen, twee op­lei­dings­func­ti­o­na­ris­sen, me­de­wer­kers op­lei­dings­bu­reau, een ar­bo­co­ör­di­na­tor en de se­cre­ta­ris van de on­der­ne­mings­raad (OR). Ook de af­de­ling per­so­neel en sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie valt on­der HRM. Deel dit artikel via: Contactpersoon Mar­cel­la Gras­mey­er of me­de­wer­ker op­lei­dings­bu­reau (088) 987 84 63 Land van horne Ho­me Va­ca­tu­res Sol­li­ci­te­ren Wer­ken Ve­le func­ties Uit­ste­ken­de voor­waar­den Full­ti­me, part­ti­me, flex­pool of va­kan­tie­werk Sol­li­ci­te­ren à la car­te IK ZORG Zorg­plein Land van Hor­ne In­for­ma­tie­mark­ten Stu­die of sta­ge Op­lei­ding Ver­zor­gen­de IG Op­lei­ding Hel­pen­de Plus Op­lei­ding Ver­zor­gen­de C Spe­ci­a­list Ou­de­ren­ge­nees­kun­de en huis­arts Va­kan­tie­werk of bij­baan Vrij­wil­li­gers Vrij­wil­li­gers­werk bij Land van Hor­ne Voor­beel­den vrij­wil­li­gers­werk Co­ör­di­na­to­ren vrij­wil­li­gers­werk Be­ge­lei­ding vrij­wil­li­gers Scho­ling vrij­wil­li­gers Adres informatie Biest 43 6001 AP Weert in­fo at land­van­hor­ne dot nl 0900 333 55 55 Volg ons: Blijf op de hoogte.. ..van vacatures die aansluiten bij jouw profiel Maak een profiel aan en ontvang de nieuwe vacatures per e mail © Stichting Land van Horne Home Dis­clai­mer Pri­va­cy­ver­kla­ring