Werken in de regio Weert

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: Medewerker restaurant

Werkgever:Land van Horne
Plaats:Weert

medewerker restaurant Vacatures in de zorg, bij Land van Horne Werken bij Land van Horne Ga naar onze hoofdsite Ho­me Va­ca­tu­res Sol­li­ci­te­ren Wer­ken Ve­le func­ties Uit­ste­ken­de voor­waar­den Full­ti­me, part­ti­me, flex­pool of va­kan­tie­werk Sol­li­ci­te­ren à la car­te IK ZORG Zorg­plein Land van Hor­ne In­for­ma­tie­mark­ten Stu­die of sta­ge Op­lei­ding Ver­zor­gen­de IG Op­lei­ding Hel­pen­de Plus Op­lei­ding Ver­zor­gen­de C Spe­ci­a­list Ou­de­ren­ge­nees­kun­de en huis­arts Va­kan­tie­werk of bij­baan Vrij­wil­li­gers Vrij­wil­li­gers­werk bij Land van Hor­ne Voor­beel­den vrij­wil­li­gers­werk Co­ör­di­na­to­ren vrij­wil­li­gers­werk Be­ge­lei­ding vrij­wil­li­gers Scho­ling vrij­wil­li­gers Menu Ho­me Va­ca­tu­res Va­ca­tu­res Sol­li­ci­te­ren Wer­ken Wer­ken Ve­le func­ties Uit­ste­ken­de voor­waar­den Full­ti­me, part­ti­me, flex­pool of va­kan­tie­werk Sol­li­ci­te­ren à la car­te IK ZORG Zorg­plein Land van Hor­ne In­for­ma­tie­mark­ten Stu­die of sta­ge Stu­die of sta­ge Op­lei­ding Ver­zor­gen­de IG Op­lei­ding Hel­pen­de Plus Op­lei­ding Ver­zor­gen­de C Spe­ci­a­list Ou­de­ren­ge­nees­kun­de en huis­arts Va­kan­tie­werk of bij­baan Vrij­wil­li­gers Vrij­wil­li­gers Vrij­wil­li­gers­werk bij Land van Hor­ne Voor­beel­den vrij­wil­li­gers­werk Co­ör­di­na­to­ren vrij­wil­li­gers­werk Be­ge­lei­ding vrij­wil­li­gers Scho­ling vrij­wil­li­gers Ga naar onze hoofdsite me­de­wer­ker res­tau­rant Solliciteer direct Home Va­ca­tu­res me­de­wer­ker res­tau­rant Locatie: Woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven Datum sluiting: 15 02 2019 Voor "Gas­te­rij de Stoof" zijn op zoek naar een en­thou­si­as­te col­le­ga me­de­wer­ker res­tau­rant 16 18 uur ge­mid­deld per week Plaats in de or­ga­ni­sa­tie Het team "Gas­te­rij de Stoof " is on­der­deel van de teams dienst­ver­le­ning bin­nen de af­de­ling Zorg en Dienst­ver­le­ning in­tra­mu­raal. Naast het team "Gas­te­rij de Stoof " zijn er nog an­de­re teams in Gas­te­rij­en, teams voe­ding, teams re­cep­ties, teams huis­hou­ding, team lo­gis­tiek en het team van de ei­gen tex­tiel ver­zor­ging die val­len on­der de groep dienst­ver­le­ning. Met be­trek­king tot de aan­stu­ring is in de hui­di­ge struc­tuur een in­de­ling ge­maakt in een clus­ter bin­nen de ge­meen­te Weert en een clus­ter bui­ten de ge­meen­te Weert. In to­taal om­vat­ten de­ze af­de­lin­gen sa­men on­ge­veer 350 pro­fes­si­o­nals. Wat de func­tie in­houdt Je bent sa­men met je col­le­ga's ver­ant­woor­de­lijk voor de be­rei­ding van de maal­tij­den, het op­ma­ken van het maal­tijd­buf­fet en de uit­gif­te van maal­tij­den aan be­zoe­kers van het res­tau­rant. Je draagt zorg voor uit­ser­ve­ren van war­me en kou­de dran­ken. Je helpt be­zoe­kers van het res­tau­rant en win­kel en ver­richt kas­sa­werk­zaam­he­den. Je ver­richt op­ruim , schoon­maak en vaat­werk­zaam­he­den. Je ver­zorgt de ca­te­ring bij ver­ga­de­rin­gen, ser­veert aan ta­fel/ter­ras en helpt bij di­ners, re­cep­ties en der­ge­lij­ke. Het ver­rich­ten van een­vou­di­ge ad­mi­ni­stra­tie­ve werk­zaam­he­den be­hoort ook tot je ta­ken­pak­ket. Je zorgt voor be­stel­lin­gen en goe­de­ren ont­vangst. Naast on­der­deel zijn van dit lo­ca­tie­team eten en drin­ken ben je ook on­der­deel van het Land van Hor­ne bre­de team m.b.t. eten en drin­ken en kan het zijn dat je ook in­ge­plant wordt bin­nen een an­de­re lo­ca­tie bin­nen de stich­ting. Wat wij vra­gen MBO gast­heer, gast­vrouw/kok (ni­veau 1 2) of aan­toon­ba­re ken­nis/er­va­ring op dit ge­bied. Je hebt een goe­de mon­de­lin­ge en schrif­te­lij­ke uit­druk­kings­vaar­dig­heid. Er wor­den ei­sen ge­steld aan zo­wel het wer­ken in team­ver­band, hulp­vaar­dig­heid, gast­vrij, flexi­bi­li­teit, cor­rec­te be­roeps­hou­ding, als aan ge­voel voor hy­gi­ë­ne en or­de­lijk­heid. Je hebt af­fi­ni­teit met (zelf­stan­dig) ko­ken. De werk­tij­den lig­gen tus­sen 09:30 en 19:30 u. uit­zon­de­rin­gen daar ge­la­ten. Wat wij je bie­den Je krijgt een ar­beids­over­een­komst voor on­be­paal­de tijd aan­ge­bo­den. De ar­beids­duur be­draagt 16 18 uur ge­mid­deld per week. Sa­la­ri­ë­ring ge­schiedt in func­tie­groep 20 van het FWG 3.0 sys­teem. De ar­beids­voor­waar­den zijn vast­ge­steld con­form de CAO VVT ex­clu­sief 8 % va­kan­tie­toe­slag en ein­de­jaars­uit­ke­ring. Daar­naast biedt Stich­ting Land van Hor­ne ook nog een pak­ket aan flexi­be­le ar­beids­voor­waar­den zo­als een fiets­plan, pc en te­le­fo­nie via FiscFree en col­lec­tie­ve kor­tin­gen op ver­ze­ke­rin­gen en fit­ness. In­for­ma­tie En­thou­si­ast ge­wor­den sol­li­ci­teer dan di­rect via de but­ton "sol­li­ci­teer di­rect ". Wil je meer in­for­ma­tie over de­ze func­tie kun je con­tact op ne­men met Dhr. Jan Gee­len, team­lei­der ca­te­ring, T. (0495) 56 17 65. De sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken staan ge­pland op 25 fe­bru­a­ri. Solliciteer direct Tip een vriend(in) Locatie info De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dienst­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis. In het lan­de­lij­ke ge­bied tus­sen Laar en buurt­schap Hus­ho­ven in Weert ligt het woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven. Op de­ze lo­ca­tie aan de rand van Weert biedt het woon­zorg­cen­trum 81 huur­ap­par­te­men­ten en drie groeps­wo­nin­gen met ruim­te voor 31 men­sen met de­men­tie. In 18 van de huur­ap­par­te­men­ten ont­van­gen cli­ën­ten zorg zo­als in een zorg­cen­trum. In de ove­ri­ge ap­par­te­men­ten wo­nen de be­wo­ners zelf­stan­dig en kun­nen ze thuis­zorg ont­van­gen. Deel dit artikel via: Contactpersoon Jan Gee­len (0495) 56 17 65 Land van horne Ho­me Va­ca­tu­res Sol­li­ci­te­ren Wer­ken Ve­le func­ties Uit­ste­ken­de voor­waar­den Full­ti­me, part­ti­me, flex­pool of va­kan­tie­werk Sol­li­ci­te­ren à la car­te IK ZORG Zorg­plein Land van Hor­ne In­for­ma­tie­mark­ten Stu­die of sta­ge Op­lei­ding Ver­zor­gen­de IG Op­lei­ding Hel­pen­de Plus Op­lei­ding Ver­zor­gen­de C Spe­ci­a­list Ou­de­ren­ge­nees­kun­de en huis­arts Va­kan­tie­werk of bij­baan Vrij­wil­li­gers Vrij­wil­li­gers­werk bij Land van Hor­ne Voor­beel­den vrij­wil­li­gers­werk Co­ör­di­na­to­ren vrij­wil­li­gers­werk Be­ge­lei­ding vrij­wil­li­gers Scho­ling vrij­wil­li­gers Adres informatie Biest 43 6001 AP Weert in­fo at land­van­hor­ne dot nl 0900 333 55 55 Volg ons: Blijf op de hoogte.. ..van vacatures die aansluiten bij jouw profiel Maak een profiel aan en ontvang de nieuwe vacatures per e mail © Stichting Land van Horne Home Dis­clai­mer Pri­va­cy­ver­kla­ring