Werken in de regio Weert

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: Kok

Werkgever:Land van Horne
Plaats:Weert
Kok Vacatures in de zorg, bij Land van Horne Werken bij Land van Horne Ga naar onze hoofdsite Ho­me Va­ca­tu­res Sol­li­ci­te­ren Wer­ken Ve­le func­ties Uit­ste­ken­de voor­waar­den Full­ti­me, part­ti­me, flex­pool of va­kan­tie­werk Sol­li­ci­te­ren à la car­te IK ZORG Zorg­plein Land van Hor­ne In­for­ma­tie­mark­ten Stu­die of sta­ge Op­lei­ding Ver­zor­gen­de IG Op­lei­ding Hel­pen­de Plus Op­lei­ding Ver­zor­gen­de C Spe­ci­a­list Ou­de­ren­ge­nees­kun­de en huis­arts Va­kan­tie­werk of bij­baan Vrij­wil­li­gers Vrij­wil­li­gers­werk bij Land van Hor­ne Voor­beel­den vrij­wil­li­gers­werk Co­ör­di­na­to­ren vrij­wil­li­gers­werk Be­ge­lei­ding vrij­wil­li­gers Scho­ling vrij­wil­li­gers Menu Ho­me Va­ca­tu­res Va­ca­tu­res Sol­li­ci­te­ren Wer­ken Wer­ken Ve­le func­ties Uit­ste­ken­de voor­waar­den Full­ti­me, part­ti­me, flex­pool of va­kan­tie­werk Sol­li­ci­te­ren à la car­te IK ZORG Zorg­plein Land van Hor­ne In­for­ma­tie­mark­ten Stu­die of sta­ge Stu­die of sta­ge Op­lei­ding Ver­zor­gen­de IG Op­lei­ding Hel­pen­de Plus Op­lei­ding Ver­zor­gen­de C Spe­ci­a­list Ou­de­ren­ge­nees­kun­de en huis­arts Va­kan­tie­werk of bij­baan Vrij­wil­li­gers Vrij­wil­li­gers Vrij­wil­li­gers­werk bij Land van Hor­ne Voor­beel­den vrij­wil­li­gers­werk Co­ör­di­na­to­ren vrij­wil­li­gers­werk Be­ge­lei­ding vrij­wil­li­gers Scho­ling vrij­wil­li­gers Ga naar onze hoofdsite Kok Solliciteer direct Home Va­ca­tu­res Kok Locatie: Woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven Datum sluiting: 11 02 2019 Wij zijn voor "Gas­te­rij de Stoof" op zoek naar een Kok 32 36 uur ge­mid­deld per week Plaats in de or­ga­ni­sa­tie Het team "Gas­te­rij de Stoof" is on­der­deel van de teams dienst­ver­le­ning bin­nen de af­de­ling Zorg en Dienst­ver­le­ning in­tra­mu­raal. Naast het team van "Gas­te­rij de Stoof" zijn er nog an­de­re teams in Gas­te­rij­en, teams voe­ding, teams re­cep­tie, teams huis­hou­ding, team lo­gis­tiek en het team van de ei­gen tex­tiel ver­zor­ging die val­len on­der de groep dienst­ver­le­ning. Met be­trek­king tot de aan­stu­ring is in de hui­di­ge struc­tuur een in­de­ling ge­maakt in een clus­ter bin­nen ge­meen­te Weert en een clus­ter bui­ten ge­meen­te Weert. In to­taal om­vat­ten de­ze af­de­lin­gen sa­men on­ge­veer 350 pro­fes­si­o­nals Wat je func­tie in­houdt Je werkt in de func­tie kok voor Stich­ting Land van Hor­ne. In eer­ste in­stan­tie werk je het groot­ste ge­deel­te in "Gas­te­rij de Stoof". De­ze ligt in Woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven. In gas­te­rij de Stoof ko­men da­ge­lijks 50/60 be­wo­ners de war­me maal­tijd ge­brui­ken en is er in­loop van be­zoe­kers van bui­ten­af die ko­men voor een drank­je of een kop kof­fie met ge­bak, een pro­duct van de klei­ne kaart of voor een vol­le­di­ge maal­tijd. Te­vens wordt een avond brood­maal­tijd ge­ser­veerd voor on­ge­veer 20 be­wo­ners van de lo­ca­tie Hus­ho­ven. Ook zijn er we­ke­lijks ver­ga­de­rin­gen en pre­sen­ta­ties en zijn er pe­ri­o­diek the­ma avon­den en feest­jes. e.d.. Je ont­vangt di­rect lei­ding van de team­lei­der ca­te­ring en in­di­rect van de Ac­count­ma­na­ger Fa­ci­li­tair. Op lo­ca­tie werk je in een team van on­ge­veer 10 me­de­wer­kers waar je te­vens een co­ör­di­ne­ren­de rol mag ver­vul­len m.b.t. al­les dat met eten en drin­ken en gast­vrij­heid op lo­ca­tie te ma­ken heeft. Denk hier­bij aan, roos­te­ring, het ma­ken en plaat­sen van be­stel­lin­gen en het sa­men­stel­len van het as­sor­ti­ment. Dit laat­ste in af­stem­ming met het team, je le­ve­ran­cier(s) en je team­lei­der. Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor het goed na­le­ven van de HAC­CP en hy­gi­ë­ne re­gels door je­zelf als dat van de an­de­re team­le­den. Daar­naast heb je een ad­vi­se­ren­de rol m.b.t. eten en drin­ken voor je col­le­ga's en be­zoe­kers/gas­ten. Je hebt een mee­wer­kend rol en bent ver­ant­woor­de­lijk voor een hoog kwa­li­ta­tie­ve Gas­te­rij in de breed­ste zin van het woord. Om de­ze func­tie goed te kun­nen ver­vul­len, ben je gast­vrij, klant­vrien­de­lijk, re­pre­sen­ta­tief, on­der­ne­mend en heb je de hy­gi­ë­ne hoog in het vaan­del staan. Naast on­der­deel zijn van dit lo­ca­tie­team eten en drin­ken ben je ook on­der­deel van het Land van Hor­ne bre­de team m.b.t. eten en drin­ken en kan het zijn dat je ook in­ge­pland wordt bin­nen een an­de­re lo­ca­tie bin­nen de Stich­ting. Wat wij vra­gen Een kok MBO ni­veau (in­stel­lings ho­re­ca) met rui­me ho­re­ca er­va­ring. Ie­mand die ini­ti­a­tie­ven on­der­neemt en een col­le­gi­a­le werk­hou­ding heeft, niet bang is om ook een uur­tje lan­ger te blij­ven in­dien no­dig. Het heb­ben van het So­ci­a­le Hy­gi­ë­ne cer­ti­fi­caat is een pre. Wij bie­den een con­tract voor on­be­paal­de tijd van ge­mid­deld 32 36 uur per week. De werk­tij­den lig­gen van ma zo tus­sen 08:00 en 19:30 uur, uit­zon­de­rin­gen daar ge­la­ten. De func­tie is in­ge­schaald in func­tie­groep 30 con­form de CAO VVT ex­clu­sief 8% va­kan­tie­toe­slag en ein­de­jaars­uit­ke­ring. Daar­naast biedt Stich­ting Land van Hor­ne ook nog een pak­ket aan flexi­be­le ar­beids­voor­waar­den zo­als een fiets plan, pc en te­le­fo­nie via FiscFree en col­lec­tie­ve kor­tin­gen op ver­ze­ke­rin­gen en fit­ness. Wat wij je bie­den Wij bie­den een con­tract voor on­be­paal­de tijd van ge­mid­deld 32 36 uur per week. De werk­tij­den lig­gen van ma zo tus­sen 08:00 en 19:30 uur, uit­zon­de­rin­gen daar ge­la­ten. De func­tie is in­ge­schaald in func­tie­groep 30 con­form de CAO VVT ex­clu­sief 8% va­kan­tie­toe­slag en 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring. Daar­naast biedt Stich­ting Land van Hor­ne ook nog een pak­ket aan flexi­be­le ar­beids­voor­waar­den zo­als een fiets plan, pc en te­le­fo­nie via FiscFree en col­lec­tie­ve kor­tin­gen op ver­ze­ke­rin­gen en fit­ness. In­for­ma­tie En­thou­si­ast ge­wor­den sol­li­ci­teer dan di­rect via de but­ton "sol­li­ci­teer di­rect". Wil je meer in­for­ma­tie over de func­tie kun je con­tact op­ne­men met de heer Jan Gee­len (team­lei­der ca­te­ring) T. 06 12 62 27 96 of de heer Re­né Röm­kens (Ac­count­ma­na­ger Fa­ci­li­tair) T. 06 51 01 79 85. De sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken vin­den plaats op 21 fe­bru­a­ri 2019. Solliciteer direct Tip een vriend(in) Locatie info De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dienst­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis. In het lan­de­lij­ke ge­bied tus­sen Laar en buurt­schap Hus­ho­ven in Weert ligt het woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven. Op de­ze lo­ca­tie aan de rand van Weert biedt het woon­zorg­cen­trum 81 huur­ap­par­te­men­ten en drie groeps­wo­nin­gen met ruim­te voor 31 men­sen met de­men­tie. In 18 van de huur­ap­par­te­men­ten ont­van­gen cli­ën­ten zorg zo­als in een zorg­cen­trum. In de ove­ri­ge ap­par­te­men­ten wo­nen de be­wo­ners zelf­stan­dig en kun­nen ze thuis­zorg ont­van­gen. Deel dit artikel via: Contactpersoon Jan Gee­len (0495) 56 17 65 Land van horne Ho­me Va­ca­tu­res Sol­li­ci­te­ren Wer­ken Ve­le func­ties Uit­ste­ken­de voor­waar­den Full­ti­me, part­ti­me, flex­pool of va­kan­tie­werk Sol­li­ci­te­ren à la car­te IK ZORG Zorg­plein Land van Hor­ne In­for­ma­tie­mark­ten Stu­die of sta­ge Op­lei­ding Ver­zor­gen­de IG Op­lei­ding Hel­pen­de Plus Op­lei­ding Ver­zor­gen­de C Spe­ci­a­list Ou­de­ren­ge­nees­kun­de en huis­arts Va­kan­tie­werk of bij­baan Vrij­wil­li­gers Vrij­wil­li­gers­werk bij Land van Hor­ne Voor­beel­den vrij­wil­li­gers­werk Co­ör­di­na­to­ren vrij­wil­li­gers­werk Be­ge­lei­ding vrij­wil­li­gers Scho­ling vrij­wil­li­gers Adres informatie Biest 43 6001 AP Weert in­fo at land­van­hor­ne dot nl 0900 333 55 55 Volg ons: Blijf op de hoogte.. ..van vacatures die aansluiten bij jouw profiel Maak een profiel aan en ontvang de nieuwe vacatures per e mail © Stichting Land van Horne Home Dis­clai­mer Pri­va­cy­ver­kla­ring